Pidato Bahasa Sunda Wajib Belajar 12 Tahun

Posted on

URANG SUNDA KUDU NGAROJONG KANA ATIKAN PIKEUN SUKSESNA KAWAJIBAN DIAJAR 12 TAUN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sampurasun…..Déwan yuri anu ku sim abdi di pihormat, ibu kalih bapa guru nu sami rawuhdi ieu tempat, teu kakantun réréncangan sadaya anu ku sim abdi di pitresna.

Bismillah wiwitan kedalna lisan kairing ku rasa sukur ka Alloh SWT nu Maha Ghopur tur mihéman, ngancikeun cahaya iman tina galeuh sanubari, mugi sing ulah pukah deui, komo kudu luncat mulang tali gadang, sing kukuh tur pengkuh teuunggut kalinduan teu gédag kaanginan.

Sholawat salam nu jadi panyuat rasa tilam katresna, mugi tetep dilélérkeun kakanjeng nabi Muhammad SAW, miwah kulawargana, sohabatna tug dugi ka umatnanu tumut turut kana ajaranana.

Dina kasempetan nu saé ieu dina raraga lomba biantara basa sunda, sim abdi badé ngabantun judul “Urang Sunda Kudu Ngarojong Kana Atikan, Pikeun SuksésnaKawajiban di Ajar 12 Tahun”.

Déwan yuri nu ku sim abdi dipihormat,

Masalah atikan mangrupikeun, salah sawios kawajiban kanggé urangsadayana, milari élmu téh dianjurkeun ku agama boh kupamaréntah, sabab ku ayanaatikan manusa tiasa undak darajatna dibandingkeun jeung manusa nu teu ngagaduhanatikan. Sakumaha pitutur sepuh “jalmi nu gaduh élmumah calikna pangpayunna,cohokna pang panjangna iketna pangrubakna”.

Taun ajaran énggal ayeuna nu badé kasampeur, mangrupikeun salah sawiostatapakan nu énggal pikeun seuweu-siwi tatar galuh Ciamis, pikeun neraskeun sakolanu sakola dasar ka sakola lanjutan tingkat awal, boh nu ti sakola lanjutan tingkat awalka sakola lanjutan tingkat luhur.

Déwan yuri nu ku sim abdi dipihormat,

Jawa Barat nu di sebat Pasundan sabagian ageungna urang sunda parantos ti beh dituna kénéh wanoh kana atikan, sateuacan UNICEF. Dina kamandangna “
long life education” nuntut élmu téh sapanjang hirup, sepuh pini sepuh urang tosngawanti wanti supados seuweu-siwina teu jaranteun jalmi bodo, sateuacan aya program kawajiban diajar 9 tahun ayeuna rek diundakeun jadi 12 tahun sepuh pinisepuh sunda tos ngagaduhan kamandang ngeunaan filosopis dina atikan boh dinawanda kawih, sisindiran, paribasa atawa babasan.

Dina rumpaka kawih anu kieu unggelna:

Néléngnéngkung Néléngnéngkung,

Geura gedé geura jangkung,

Geura sakola sing jucung,

Sangkan jadi jelma luhung,

Néléngnéngkung Néléngnéngkung,

Geura gede geura jangkung,

Mun hidep pareng geus luhung,

Poma ulah rek adigung,

Filosopis dina wanda kawih diluhur écés tur jéntré, urang sadaya kudu sakolanyuprih élmu, bari jeung lamun parantos gaduh élmu teu adigung adiguna.
Dina rumpaka sisindiran anu kieu unggelna:

Aya manuk dina pager,

Na sukuna aya bola,

Lamun urang hayong pinter,

Kudu getol kasakola,

Baju kutud heureut pola,

Dikelin teu dijalujur,

Lamun teu cucud ka sakola,

Arisin balik kalembur,

Sihoreng mun urang hoyong pinter teh kudu getol kasakola sabalikna munurang teu junun kasakola bakal isin balik kaleumbur.Déwan yuri nu ku sim abdi dipihormat, Bapa kalih Ibu anu sami rawuh di ieutempat, ogé réréncangan saperjoangan nu ku sim abdi dipikatresna,Agama urang agama islam ngajarkeun umatna pikeun nyuprih élmu dina salahsawios hadits nabi Muhammad SAW.

Hartosna:
Nyuprih élmu téh wajib pikeun muslimin jeung muslimat ti kawit nakandungan dugi ka alam kubur “.
Ditegaskeun deui ku sepuh pini sepuh urang sadaya dina babasan “elmutungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarnya”.

Filosofis nu nyangkaruk dina babasan diluhur, urang sadaya sanés mung ukur nyuprih élmu wungkul tapi biayana gé kudu disiar, mun pareng geus linuhung kuélmu kudu siger tengah.
Kumargi kitu hayu urang sukséskeun Wajar Dikdas 12 Taun, rarojong program pamaréntah supaya urang sadaya janten murangkalih anu pinter bari jeung bener, cageur bari jeung sing singer. Mun cageur, bageur, bener, pinter, tur singer
insya allah moal kabalinger.

Pamendak pitutur sepuh urang sunda, luyu jeung agama diarigama, pamungkas:

Sing getol nginum jajamu,

Nu guna nguatkeun urat,

Sing getol neangan élmu,

Nu guna dunya akhérat

Cag, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *