Pengertian dan Contoh Pranatacara Bahasa Jawa Singkat

Posted on

Pranatacara inggih punika satunggiling paraga ingkang gadhah jejibahan nglantaraken titilaksana ing satunggiling upacara adat temanten, kesripahan, resmi/formal, pepanggihan, pasamuan, pengaosan, pentas (show) lan sapiturutipun. Upaminipun wonten ing tata upacara adat temanten Jawi pranatacara kajibah nglantaraken titi laksitaning adicara ijab, pawiwahan lan panghargyan, sanadyan makaten adicara ijab kadhang kala madeg piyambak boten kagarba kaliyan adicara pawiwahan lan panghargyan temanten. Ing upacara kasripahan juru paniti laksana nglantaraken tata upacara pangrukti utawa pametaking layon.

Anggenipun dados pranata adicara kedah nggatosaken punapa ingkang wonten ing tata cara pranata adicara. Pranata adicara kedah nggatosaken punapa ingkan dipunwastani 4W, kang isinupun : Wiraga, Wicara, Wirasa, Wirama.

Pranata cara kapérang pirang-pirang penganggone ya iku :

 • Pranata cara pahargyan manten
 • Pranata cara acara supitan
 • Pranata cara acara qeqahan
 • Pranata cara kesripahan

Sarat Pranatacara

 1. Acara

Jejibahaning pranatacara limrahipun inggih prasaja, inggih punika ngaturaken acara satunggal baka satunggal ing acara menapa kemawon. Acara sepisan punika, dhumateng Bapak… sumangga. Lajeng ngaso. Acara kaping kalih punika… dhumateng Ibu… sumangga. Lajeng ngaso. Makaten salajengipun namung ngaturaken acara satunggal baka satunggal. Nalika para tamu ngunjuk pranatacara inggih ngemum, nalika para tamu dhahar, pranatacara inggih dherek nedha. Ingkang baku acara sampun saged lumampah. Beda kaliyan pranata adicara, kajawi nindakaken ingkang kados katindakaken pranatacara, pranata adicara saged ngisi acara damel regeng ngregenging swasana. Upaminipun nalika para tamu nembé ngunjuk, pranata adicara nyandra para tamu, nyandra sasana pawiwahan, nyandra tarub. nalika para tamu nembé dhahar, pranata adicara nyandra temanten. Gampilipun pranata adicara saged akarya regenging swasana, boten sepa,sepi,samun. Pranata adicara boten badhé katelasan wicara sarta perkawis ingkang kawedhar (materi/bahan) kanggé ngisi swasana. Sanajan kedah 2-3 jam micara. Kajawi punika pranata adicara saged ngolah acara menapa kemawon, tanggap ing sasmita saha swasana, satemah saged damel putusaning adicara kanthi laras tur leres.

Contoh Pranata Acara :

 

Contoh Teks Pranatacara Adicoro Pengantin Bahasa Jawa 1

Assalamu alikum Wr. Wb.

Hadlrotal Mukarrom Poro Alim Ulama’ poro Kyai ingkang satuhu dahat kinurmatan.

Poro sesepuh, pinisepuh, sanak lan kadang ingtkang sinubo ing pakurmatan.

Poro pilenggah kakung sumawono putri, sumrambahipun poro duto saroyo pangombyong temanten…….ingkang tansah suko basuki.

Agunging raos syukur dumateng ngarso dalem Allah SWT. Ingkan sampun paring lumebering hidayah, soho kanikmatan dumateng kito lan panjenengan sami, sumonggo kito ikroraken kanti waosan tahmid: Alhamdulillahirabbil “alamin.

Shalawat ugi salam mugio tansah kaaturaken dumateng junjungan kito Nabi Agung Muhammad SAW.ingkan saestu kito nyadong lumunturing syafa’at benjang wonten pakewuh ipun dinten qiyamat.

Poro rawuh ingkang pinundi, mboten ateges cumantoko kawulo jumeneng wonten ngarso panjenengan sami anamung piniji minongko pambiworo lampahing adicoro pasamuhan walimatul urs ipun Raden Bagus … bin …kalian Raden ajeng Roro … binti …

Nuninggih poro pilenggah, runtuting adicoro ingkang sampun karonce dening keluargo:

 1. Adicoro Pambuka
 2. waosan pustoko suci al Qur’an
 3. Atur pambagyo pinongko atur pasrah pinampi
 4. Istirahat
 5. wedar Sabdo/ mauidhoh hasanah
 6. Doa-Penutup

Keparengo panoto adicoro ndereaken lekasing pawiwahan puniko kanti pambuko surotul fatihah, Liridloillah——–

Mekaten adicoro sampun binuko mugio lampahing adicoro awit purno dalah wusono pinaringan rahayu tebih ing sambikolo.

Kalajengaken adicoro ingkang dumawah ongko kalih, lumantuning waosan ayat-ayat suci al-Qur’an ingkang bade kaseliraaken dening …. wekdal soho panggenan kaaturaken.

(pembacaan ayat al Quran)

Kanti ayat-ayat ingkang sampun kawahos mugi-mugi dadosno manfaat kususipun dumateng ingkang maos,ugi dumateng temanten kekalih, sumrambahipun dumateng kulo lan panjenengan sami.

Ndungkap adicoro ingkang ongko tigo nuninggih atur pambagyo pinongko pasrah temanten … ,dumateng duto saroro pangombyong ingkang sampun kajibah kasumanggaaken.

Dumateng panjenengan ipoun kaaturaken agunging panuwun

(Pasrah Manten)

Poro pilenggah kakung sumawono putri, sak lajeng ipun penampi atur pasrah ngiras-ngirus atur pambagyo ingkang amengku gati -Shohibul Bait-, awit saking bombong miwah mongkok ipun manah panjengan ipun Bapak…. bade matur, amung kandek wonten sak lebetipun penggalih. Ingkang puniko sesulih saliro dumateng panjengan ipun Bapak…..kaaturaken.

(shohibul Bait)

Paripurnaning pasrah penampining putro tmanten dumugi saatipun adicoro ingkang kaping selkawan inggih puniko istirahat. Pinongko corongipun shohibul bait poro rawuh kaaturaken sekeco anggenipun lenggah sinambi poro kadang punggowo ngatiri pasugatanlan amung ngaturakensugeng angerahapi kanti sekeco lan saestu.

Poro rawuh ingkang tansah minulyomboten ateges kawulo nggempil kamardikan panjenengan kanti tatas tetes lan titis wekdal istirahat kacepak semanten. Candak adicoro selajengipun inggih puniko Mau’idhoh hasanah soho doanipun.Ananging sak derengipun Maidhoh soho doanipun kawedar kawulo minangkani pambiworo adicoro anggenipun andereakenlampoahing roncening adicoro wiwit awl dumugi akhir katah kekirangan boso tuwin subositi kawulo namung tumadah lumebering sih samudra pangaksami.Akhirul kalam Wassaalamu alaikum Wr. Wb.

Angaturaken kanti renaming penggalih dumateng Al-Mukarrom anyelirani mauidhoh hasanah soho doanipun, wekdal soho panggenan kasumanggaaken.

 

Contoh Naskah Pembawa Acara Halal Bihalal Bahasa Jawa

Assalamualaikum Wr.Wb

Sak derengipun sumongga kula derekaken memuja lan memuji dumateng ngarso dalem Allah SWT ingkan smpun paring rahmat, taufik hidayah sarta inayah ugi ing wedal dalu punika mboten karaos kulo panjenengan tansh pinaringan nikmat kesehatan, kesempatan, iman lan islam. Shalawat saha salam mugi katetepaken wonten ngarso dalem Nabi Agung Muhammad SAW inggkang dipun tengga syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah.

 • Para hadirin rahimatullullah ingkang dipun mulyakaaken dening allah SWT, ugi katur dumateng panjenenganipun Bp. Lurah….(nama pejabat daerah) ingkang kawula hormati.
 • Panjenenganipun Al mukharom Bp Kyai…(nama ustad) ingkang kawula hormati
 • Panjenenganipun para pinisepuh-saha sesepuh wonten ing padukuhan dukuh….(nama desa) sowanipun ingkang hanggung mastuti dumateng popayaning kautamen ingkang pantes nampi pakurmatan.
 • Boten katalumpen kunjuk panjenenganipun para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitap suci wahyuning ilahi ingkang pinangka kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi.
 • Para tamu undangan ingkang satunggal bapa satunggal mboten saged kawula sebataken ingkang dipun mulyaaken dening Allah SWT.

Gegandengan wedal sampun winanci, pramila pangaosan sak lebetipun acara halal bihalal ingkang diwontenaken rutin setunggal tahun sepindah wonten ing dukuh…(nama desa) leresipun wonten dalemipun…(nama tempat diadakan acara halal bihalal). kaparengo kula sumawelo atur soho ngigeg anggen panjenengan wawan pangandikan punapa dene imbal wacana ingkang saperlu badhe ngaturaken urut reroncening adicara wonten ing dalu punika.

Menggah rantamaning adicara Halal-bihalal ing ratri punika nuwun inggih:

 1. Pambuka
 2. Gema Wahyu Ilahi punapa dene waosan ayat suci Al Qur’an.
 3. Prakata Panitia
 4. Ikrar halal bihalal
 5. Inti acara Halal bihalal
 6. Penutup
 • Bilih adicara ingkang sepindah Pambuka : sumangga adicara halal bihalal punika dipun bukak kanti waosan umul kitab ” Al-fatiqah”
 • Sampun paripurna adicara pambuka pramila adicara ingkang angka candak ipun nuwun inggih waosan Gema wahyu Ilahi puanapa dene waosan ayat suci Al Quran ingkang bade kasarira dening kadang kula anem : Sdr……(Qori’) dene ingkang maos sari tilawah (pembaca arti ayat dalam Qur’an) kapiji dening Sdri….
 • Purno diniro Gema wahyu ilahi badhe kapacak menggah rantamaning adicara Prakata panitia. Prakata panitia dipun wedhar dening Prakata sambutan saking kepala kelurahan ….( nama pejabat daerah setempat). lanjut Prakata panitia pelaksana (nama ketua panitia pelaksana).
 • Ikrar halal bihalal : bilih ingkang badhe hangaturaken ikrar halal bihalal minangga sulih sariro saking kadang pemuda kapiji Sdr…wondene ingkang badhe nampi pinangko wakil saking tiyang sepuh kapiji panjenganipun Bp…(nama wakil dari pihak orang tua/tokoh masyarakat)
 • Inti acara halal bi halal punapa dene Maedho khasanah ingkang badhe kasariro panjenenganipun Al mukharam Bp Kyai …(nama ustad) lan ing pungkasaning pengaosan punika kaparengo katutup kanti wasilah doa.
 • Penutup

Sang ya ning para hadirin ingkang tansah dipun mulyaaken dening Allah SWT ingkang agung sinenggo ing akrami. Mbok bilih sampun paripurna anggen kawula hangayahi jejibahan pinangka pranata acara halal bihalal wonten ing ratri punika, pramila bilih wonten kekirangan dalasan kaladuk anggen kawula matur. Ugi hambok bilih wonten kelepataning atur kawula, mbok bilih dadosaken kurang renaning penggalih wonten ngarsa panjenengan kula tansah nyuwun agengeng pangapunten.

Akhirul salam wabilahi taufik wal hidayah,

Wassalamualaikum Wr.Wb

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *