Contoh Pidato Sunda Berbakti Kepada Orang Tua

Posted on

Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal/peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Pidato merupakan salah satu teori dari pelajaran bahasa indonesia.

Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan berorasi di depan banyak anak buahnya atau khalayak ramai.

Pidato bisa disampaikan dalam berbagai bahasa, bisa bahasa nasional, bisa bahasa lokal atau daerah. Disini kami akan mencoba menuliskan pidato dengan bahasa sunda dengan tema berbakti kepada orangtua.

Berikut contoh pidato berbahasa sunda dengan tema berbakti kepada orangtua:

Assalamualaikum Wr.Wb.
Aujubillah himinassyaiton nirojim.
Bismilah hirohman nirohim.

Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh. Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim, ama ba’du.

Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina, nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala.

Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masi dipaparin nikmat sehat oge nikamat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna.

Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam.

Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin.

Teu hilap nu di pikahormat bapa…………….,(eusi kunyalira)
Nu di pikahormat bapa………………,(eusi kunyalira)
Nu di pikahormat bapa……………..(eusi kunyalira)

Dina kasempetan ayeuna sim kuring bade ngababarkeun yen naon-naon wae anu bakal ku urang di bawa maot, naon wae anu bakal nulungan urang eungke di jero kubur.

Anu bakal nulungan urang ke di jero kubur teh cak hadis rosul aya tilu, hiji elmu nu manpaat, nyaeta elmu anu ku urang diamal keun diwaktu hirup mamagahan batur, mamagahan barudak, jeung sajabana bari jeung urang ngalaksanakeunana.

Nu kadua nyaeta amal sodakoh atawa jariah anu suci tur iklas, dimana utang sawaktu hirup sok barang bere kanu butuh, mere dahar kanu kalaparan mere ka nu pakir, nu miskin jeng mere sumbangan keur pembangunan masjid jeung sajabana amal-amal anu soleh bari jeung rido iklas sodakoh karma Allah Subhanahu Wata Ala.

Nu terakhir nyaeta nu katilu amal nubakal nulungan urang teh nyaeta anak anu soleh, nyaeta budak anu ngadoakeun indung bapana, sakumaha keur hirupna dididik dititah ngaji ,sakola, ngala elmu jeung sajabana, tah dimana kolotna maot eta budak ngadoakeun kakolotna.

Mudah-mudahan urang sadayana tos siap, tos manteng, tos amal sodakoh, tos ngadidik barudak, tos ngamalkeun elmu jeung sajabana. Lamu anu euncan hayu urang mimitian ti ayeuna ti detik ieu ti poe ieu, sakumaha amal-amal anu di pikarido ku gusti Allah Subhanahu Wata Ala.

Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu, bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah, neda dihapunteun. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun.

Bilahi taofik walhidayah.
Wassalamu alaikum Wr.Wb.

————————————————————————————————————————————-

Assalamualaikum wr.wb
Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah anu maha agung dina dinten ieu urang tiasa ngariung patepung lawung, salawat sareng salam urang curahkeun ka Nabi Muhammad SAW sareng ka kaluwargina anu gaduh kamuliyaan, teu hilap ka sadaya umatna Amin. Sa teu acana sim kuring ngahaturkeun nuhun ka bapa miwah ibu penguji, anu parantos masihan waktos ka sim kuring kangge medarkeun hiji biantara anu judulna “Hormat Kanu Janten Ibu Rama.”
Hadirin anu dipikahormat !

Urang salaku umat muslim, diwajibkeun hormat kanu janten ibu sareng rama. Margi aya paribasa ibu nu ngandung bapa nu ngayuga, nu hartosna salami salapan sasih ibu ngandung urang dugi ka gubrag ka alam dunya, kumargi kitu urang wajib pisan ngahormat kanu jadi ibu. Tuhu kana piwaranganana, mikanyaah, sareng mikacinta ka anjeuna. Kitu deui kanu janten bapa urang kedah ngahormat, tur mikanyaah, margi bapa teh anu ngayuga jeung ngajaga.

Ibu rama urang sama sakali teu ngarepkeun balas jasa pedah tos ngurus, nyakolakeun, sareng sagala ka peryogian urang. Ku margi kitu urang wajib marhatoskeun kanu jadi indung jeung bapa ku babantu di bumi, saperti sasapu, ngepel, keur ngaringankeun padamelan jadi ibu. Tiap tos netepan teu hilap ngadoakeun kanu jadi sepuh sing sarehat, dibabarikeun milik sareng rejekina. Pamugi Gusti Allah tiasa ngabales kana sagala kasaean ibu rama abdi.

Mung sakitu nu kapihatur hapunteun bilih aya kecap anu teu merenah komo deui basa nu teu kahartos sim kuring nyungkeun dihapunteun.

Wassalammualaikum wr.wb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *