Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Bulan Rajab

Posted on

Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Bulan Rajab. 

Assalamu’alaikum wr.wb.

Alhmadulillahi robbil ‘alamin.washolatu wassalamu ‘ala sayyidina Muhammadin wa ‘ala alihi washohbihi ajma’in. Amma ba’du.

Para hadirin anu  mulia, salaku  umat Islam atos  sawajarna urang mengenal lebih deket junjungan urang yakni Nabi Besar Muhammad SAW. kabehanana eta  semata-mata kango ningkatken  kataqwaan urang  ka Allah SWT. Ku cara seperti kitu urang  bisa  lebih ngadeketken diri ka Allah SWT, bisa  lebih baik nganjalankan perintahna sakaligus ngajauhan laranganana

Hadirin anu  berbahagia. dina bulan anu pinuh berkah iyeu urang perlu lewih loba ngalakuken muhasabatun nafsi atawa instrosfeksi diri, ngentengan sorangan. Terutama anu berhubungan jeung peningkatan kualitas sholat urang sadayana khususna jeng kualitas ibadah secara keseluruhan.

sabab ges sakuduna urang salaku kaum muslimin kudu ningkatken kualitas diri jeng amaliyah, ibadah ka Allah SWT.

Sakumaha pidawuh junjunan urang sadaya” man kaana yaumuhu hoirun min amsihi pahua roobihun” saha wae jalma anu sae poe ayena tibatan kamari,tah eta jalma anu beruntung batian mun dina dagang mah

Kacida Cilakana  jalma anu amal poe ayeuna lewih buruk tibatan poe kamari,kacida rugi jalma anu amal poe iyeu sarua jeung  amal poe kamari,

Hadirin anu mulia………..

sabab amal ibadah sholat eta tolak ukur daripada identitas jalma islam, makana sagala upaya,tarekah kango ngengengken sholat anu khusyu’, ikhlas jeng makbul kaasup rangkaian ibadah. Sedengken sholat khusyu’, ikhlas jeng makbul eta moal bisa ngawujud jika lamun henteu ditunjang ku ilmu.

Tina ku lantaran kitu, Islam ngawajibken sadaya muslimin muslimat milarian ilmu. Sakumaha pidawuh kangjeng nabi muhammad saw:

Tholabul ilmi faridhotun ala kulli muslimin walmuslimat

Anu pihartosenana “milarian elmu teh eta fardu piken muslim lalaki jeng muslim awewe” fardu didiyeu fardu ain.anu teu bisa di gantian ku batur seperti solat berjamaah jeng ngurus mayit.

Dina  hadits anui sanes dicarioskeun, “Teangan ilmu sananjan nepii ka negeri Cina”.

Hadirin anu mulia….. Lamun ku urang di talaah secara detil jeng  mendalam, naun sabana Rasulullah SAW ngahubung-hubungken ilmu jeng Cina ? Aya kepentingan naun ? Sajauh mana pengetahuan baginda rosululloh saw tentang Cina ?

Hadirin anu berbahagia.

Umat Islam karek sadar waktu perintah sholat mimiti diwajibken. Ternyata seeur pisan sarana jeng prasarana anu ngadukung kana ibadah sholat anu khusyu’. sabab ibadah sholat ngandung syarat jeng rukun. Tah urang moal terang kana perkara rukun jeng syarat shalat lamun teu rajin ngaji elmuna sholat. Sedengken anu menyangkut masalah syarat eta erat hubunganana jeng alat jeng materi. Logikana,

Hadirin anu mulia… pada saat sholat diwajibken, maka nutupan aurat eta disyaratken. nutupan aurat eta kudu ku kain, jeng dina waktu harita sekitar taun 621 Masehi, hiji hijina  negara anu mampu ngahasilken tekstil kain kur negri Cina. Tah eta sababna pangna Rasulullah SAW ngahubungkan kawajiban nuntut ilmu jeng negeri Cina.

Hadirin anu berbahagia.

Bulan Rajab, di mana urang ngalewatina ti taun ka taun. Jeng teu ukur ngaliwati wungkul, urang sadayana salaku kaum muslimin selalu menyambut bulan Rajab iyeu kuperingatan-peringatan, pengajian-pengajian anu dikaitken jeng uraian tentang sholat. Tapi naha nya, ku datangna bulan rajab iyeu kur ngaliwat kitu wae??? Tangtu henteu. Sabab anu lewih penting kango urang sadayana nyaeta ngalenyeupan,merenungi jeng memakna,i ibadah sholat itu ku aktifitas hirup urang.

Pada saat sholat itu diwajibken kudu khusyu’ maka dina  ngalakuken pagawe,an naun wae urang kudu khusyu’  serius jeng sungguh-sungguh.

Ketika sholat itu disyaratkan kudu beresih tina hadats, maka dina ngalakuken naun wae eta kudu bersih tina kebohongan, henteu  korupsi jeng saling menzdolimi. Lamun saurang pagawe henteu  korupsi waktu, jeng lamun si majikan henteu ngagaweken pagawe secara semena-mena.

Masih seeur hikmah sholat anu perlu ku urang di talaah secara mendalam. Hayu urang aplikasiken makna sholat urang di luar sholat. Mudah mudahan urang sadyana selalu dibere kakuatan, petunjuk, jeng pitulung  Alloh SWT, amin.

Sakitu anu ka sanggakeun mudah mudahan aya manfaatna…

Aqulu qouli hadza astaghfirullohal ‘azdim. Wallohul muwafiq ila aqwamit thoriq.

 

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh

Kata Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *