17 Puisi Bahasa Sunda dan Artinya Terbaru 2017

Posted on

Kumpulan Puisi Bahasa Sunda Update. Anda sedang mencari syair puisi bahasa sunda ? Great! pada postingan kali ini kami akan memberikan 17 koleksi puisi bahasa sunda terbaru 2017. Dengan membaca puisi bahasa sunda ini kamu bisa belajar dan inspirasi untuk membuat puisi bahasa sunda sendiri

Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Logatnya yang sangat kental dan khas, membuat banyak orang yang penasaran memahami bahasa ini. Nah, buat Anda yang tertarik belajar bahasa Sunda, bisa mempelajarinya melalui puisi bahasa Sunda. Dalam puisi ini, selain belajar bahasa Sunda, Anda juga bisa memilih kosakata indah sehingga bisa terangkai sempurna.

KAĖNDAHAN ALAM

Cahaya panonpoė

Nyaangan kana ati

Hiliwirna angin

Mawa tiis kana ati

Tatangkalan tinggarupay

Nambah ėndahna alam

Lemah cai negeri nu can ku polusi

Alam ėndah nu merenah

Ulah nepi ka punah

Ku urang kudu dipusti

Supaya tetep asri lestari

KEINDAHAN ALAM

Cahaya mentari

Menerangi hati

Hembusan angin

Menentramkan jiwa

Pohon melambai- lambai

Menambah indahnya alam

Itulah negeri yang belum terkena polusi

Tertatanya keindahan alam

Janganlah sampai punah

Kita harus menjaganya

Agar tetap asri lestari

QADHA JENG QADHAR

Takdir teu bisa dipungkir

Qadha jeng qadhar teu bisa di takar

Jelema lir ibarat wayang

Gerakna kumaha dalang

Umur panjang teu bisa hayang

Lamun geus kuduna mulang

Ka gusti nu Maha Suci

Cimata kur bisa ngeclak

Wakca Apa tilar dunya

QADHA DAN QADHAR

Takdir tak bisa dipungkir

Qadha dan qadhar tak bisa ditakar

Manusia ibarat wayang

Geraknya oleh dalang

Umur panjang tak bisa diinginkan

Jika waktunya pulang

Kepada Allah- lah yang Maha Suci

Hanya air mata menetes

Saat Ayah meninggal dunia

DINTEN MINGGU

Dinten Minggu…

Nyaharita urang ngawitan patepang

Dinten Minggu…

Geuning katresna mekar ati

Teu walakaya kasiksa diri

Antukna silih kedalken eusi ati

Kota Serang jadi saksi

Urang duaan silih kedalken katresna

Kota Serang kota kaasih

Jadi saksi urang duaan silih tamplokeun kasono

Dinten Minggu…

Urang duaan silih pikanyaan

HARI MINGGU

Hari Minggu…

Saat pertama kita berjumpa

Hari Minggu…

Ternyata cinta tumbuh dalam hati

Akhirnya saling mengutarakan isi hati

Kota Serang jadi saksi

Kita saling mengutarakan cinta

Kota Serang kota kasih sayang

Jadi saksi kita berdua menumpahkan rasa rindu

Hari Minggu…

Kita berdua saling menyayangi

KEBON RAYA BOGOR

Sanajan kebon wujudna

Sanajan heunteu nyoara

Tapina ngajadi tanda

Kaėndahan kota Bogor

Hayu dulur sarėrėa

Urang jaga jeung piara

Sangkan aya mangpaatna

Jadi paru- paru kota

KEBUN RAYA BOGOR

Meskipun kebun wujudnya

Meskipun tak bersuara

Tapi menjadi tanda

Keindahan kota Bogor

Ayo kita bersama

Kita jaga dan pelihara

Agar ada manfaatnya

Menjadi paru- paru kota

LEMBUR KURING

Ditilik dirasa

Lembur kuring anu ėndah

Upluk- aplak pasawahan

Tinggarupay tatangkalan

Sėahna cai walungan

Hiliwirna angin

Matak tiis kana ati

Lembur kuring…

Tipeuting jempling

Kur sora gang anu rėang

Matak betah tumaninah

DESAKU

Dilihat dirasa

Desaku yang indah

Hamparan sawah

Lambaian daun pepohonan

Gemericik air sungai

Hembusan angin

Membuat hati tenang

Desaku…

Sepinya malam

Hanya suara jangkrik bersahutan

Memberi kenyamanan

EMAK

Anjen jalmi nudipika deudeuh

Pengorbanan teu mėnta wales jasa

Kanyaah emak moal bisa dipohokeun

Jasa emak teu aya tungtungna

Doa emak nu ku abdi dipenta

Bungah emak nu diharepkeun

Emak…

Mudah- mudahan emak bagja dunya aherat

Abdi nyaah pisan ka emak

IBU

Kau adalah wanita yang selalu ku cinta

Pengorbananmu tanpa balas jasa

Kasih sayangmu takkan pernah ku lupa

Jasamu tak terhingga

Doamu selalu ku pinta

Senyummu selalu ku damba

Ibu…

Semoga engkau selalu bahagia di dunia dan di akhirat

Aku sangat menyayangimu ibu

PUISI BAHASA SUNDA
Tuh Saksina
Tuh saksina bendungan waduk Darma anu ngembat tur weweg
Tuh saksina cai anu ngaplak di waduk Darma mani herang mencrang
Tuh saksina angin nu nebak tangkal sisi bendungan waduk Darma
Tuh saksina langit biru di waduk Darma
Naon deui anu diragukeun
Naon deui anu kudu dibuktikeun
Jalan aspal masih keneh hideung
Kecap rasa nyaah masih keneh nempel dina biwir

Tuh saksina masih nyaksian urang duaan
Ngiuhan handapeun tangkal nu iuh di sisi bendungan waduk Darma

 

Puisi Bahasa Sunda
Bral Miang Anaking, Dunga Tinu Jadi “Kolot” Aranjeun

Keur aranjeun, anak Bapa anu awewe anu lalaki.
Anaking….
Ngitung waktu, milang lengkah
tikiwari kakiwari,
sawaktu-sarebu waktu,
salengkah-sarebu lengkah
Ananking…..
Asa cikeneh urang babarengan,
icikibung dina dunya atikan nu lawas tilu taun landung.
Asa bieu antara hidep jeung Bapa silih tamplokeun rasa:
asih, nyaah, deudeuh, ijid, ngewa, jeung keuheul

Kiwari, tuh lawang pepeuntasan geus ngadago
kahade tigatruk-tipagut
keur nulalawora tinangtu tangtu hese mentas

Bral anaking, sing mulus rahayu nerapkeun elmu
di ditu hidep bakal dicoba dina pangaweruh

Jung anaking, hidep diandung pangdunga.
Wilujeng anaking
keur aranjeun nu bakal miang
**

Hampura anaking,
mun letah Bapa, letah ibu te bisa nahan ucapan, hahaok bari molotot,
da kitu adatnya neundeun kanyaah.
Bapa jenu Ibu teh inggis bisi hidep kalangsu di jalan,
katalimbeng dina dunya sukan-sukan,
poho balik kana jalan bebeneran.

Hampura anaking,
ucap lampah, paripolah nu kaliwat pikeun enteung keur kahareup
**

Sakecap dunga, sarebu mangfaat,
dunga nu mujarab iwal tikukaweningan
hate urang-hate bapa hate ibu, hate anjeun
munajat ka kanu kawasa
Alloh ya Robbi,
mugi Gusti ngahapunten tina dosa
jeung lampah nu lepat

Bral miang anaking,
dunga Bapa keur aranjeun,
muga hidep sing bisa neruskeun lampah
nutur catur tolab elmu tug ka jucung,
kuridoNa
Alloh bakal kinasihan
Cag!

 

PUISI BAHASA SUNDA
Anaking Bapa jeung Ema Iklas
Anaking..
Geulis anak bapa jeung ema
Ayeuna anjeun geus miheulaan
Nu jadi bapa jeung indung

Anaking…
Bapa iklas jeung rido
Anjeun geus dipundut kunu kawasa
Aajanan hate leutik mah
Bapa jeung ema kacida sedihan
ehm… anaking…

Anaking….
Geulis, bageur, lamun bapa jeung ema
Nempo kuburan anjeun anu masih keneh taneuh beureum
Dina kongkolak bapa jeung ema
Anjeun nembongan wae,

Anaking…
Anjeung keur lulucuna,
Anjeun nu sok jadi tamba bapa jeung ema,
Belenyehna imut anjeun sok
mawa kabungah ka bapa jeung ema
ehm.. anaking
Bapa iklas pisan anjeun geus dipundut tiheula kunu kawasa

Anaking…
Waktu peuting kamari hujan
Taneuh beureum luhureun anjeun jadi baseuh
Kitu deui cimata bapa jeung ema maseuhan pipi.

Anaking…
Sok ras inget waktu anjeun gumbira
Ulin, ngariung, waktu urang tiluan gogonjakan
Ayeuna tinggal sawangan
Najan kitu, raray anjeun, anaking, geulis sok nembongan bae…

Anaking…
Ku bapa jeung ku ema didungakeun,
Anjeun sing ditempatkeun di tepat anu suci,
Bapa jeung ema sabar
Nandangan cobaan ieu jeung iklas ditingalkeun ku anjeun

 

PUISI BAHASA SUNDA

KAMERDIKAAN
Ku: Apip Mustopa

Kamerdikaan teh, jang
Jukut ngemploh sisi jalan
Nu teu weleh katincakan
Ku nu resep mabal jalan

Kamerdikaan teh, jang
Jukut ngemploh di sampalan
Dihakanan ingon aburan
Atawa diararitan
Tapi teu weleh parucukan

Kamedikaan teh, jang
Waruga aki-aki nu rangkebong
Dada ngagambang panon celong
Teu ari mikiran hutang

(Srangenge, Jakarta)

 

PUISI BAHASA SUNDA
PESTA DEMOKRASI
Iwan Muhammad R

Mun rek enya boga karep nu sarua, naha bet pada-pada
Mun rek enya mawa batin rahayat, naha bet ngamurah-mareh darajat
Sagala diumbar carita : seja ngabebaskeun waragad sakola,
Muka lapangan kerja, atawa ngangkat sora nu werit
Tapi naha bet parasea marebutkeun paisan tutung

Banner, baligho,spanduk jeung poster-poster ngarumekan kota
Jalan-jalan leuseuh teu beda jeung runtah nu cenah urang kokolakeun
Gang-gang pararoek heurin tetenjoan, tembok-tembokna jadi majalah
dinding
Naha bet ngolok-ngolok duit, geuning sakabeh eta teh teu beunang
dipake mungkus peda-peda acan, bororaah laku dijual atawa dipake
nyimbutan barudak nu tinggolepak di emper toko jeung lampu-lampu
stopan
Kahujanan, kapanasan pamustunganana digalaksak ku angin peuting
Gudawang lebah tarang, gorowong genggerong
Nu make kopeah, nu make tiung, nu make kabaya, nu make baju
supermen
Nu dipoto jeung monyet, nu jeung caleg artisna, nu api-api jadi seniman
Nu api-api jadi kiyai, nu api-apai jadi olahragawan
Kabeh teu bisa ngalawan ninggang datang paceklik ka rahayat
nu cenah rek diwakilan ku maranehanana.

Na ngarudag naon atuh, aya pesta demokrasi teh siga nu moro bagong
Marawa anjing bari dibarajuan ku rupa-rupa gambar
Kabeh pada boga cita-cita, mawa visi jeung misi sewang-sewangan
Hayang meunangkeun naon nu diudag

Kawas barudak di lembur coko langlayangan, lumpat titatarajong bari
panon tanggah
Teu ditolih nu dihandap, teu ditempo nu tincak
Teu paduli kebon batur ruksak, teu paduli rek cohcor katincak
“Nu penting aing meunangkeun nu diudag” omong budak

“Kadarieu! Kadarieu! Yeu ubar hanaang. Pek contreng lebah irungan,
atawa dadana, atawa dina ngaranna atawa dina gambarna!
Pek gunakeun hak pilihna tong salah, milih luyu jeung hati nurani!”
gorowok partai nu teu sacara langsung nitah milih manehna.
Aya deui nu nyebutkeun rek bebela ka patani, ngaronjatkeun hasil
tatanenna.
Aya deui anu ngajangjikeun numpes kamiskinan jeung pengangguran
Naha teu era disalindiran ku iklan roko?
Majar beuki loba pilihen, beuki bingung milihna
Atawa nu omat-omatan ulah katipu ku cau badag bisi dijerona cangkang
hungkul!

Mun rek enya boga karep nu sarua, naha bet pada-pada
Mun rek enya mawa batin rahayat, naha teu sauyunan bae dina
nanjeurkeun cita-cita
Ngawangun nagri nu waluya.

Bandung, 22 Maret 2009

Semoga kumpulan puisi bahasa sunda ini, bermanfaat. Bagi anda yang mempunyai puisi bahasa sunda dan mau di tampilkan di website ini, silahkan kirim ke admin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *