10 Teks Naskah Pidato Bahasa Sunda Berbagai Tema

Posted on

10 Teks Naskah Pidato Bahasa Sunda Berbagai Tema Secara Lengkap. Demi menjaga nilai budaya bahasa daerah, seringkali kita diperukan untuk menyampaikan pidato dalam bahasa daerah, salah satunya pidato bahasa sunda.

Berikut ini kami kumpulkan beberapa contoh naskah teks pidato bahasa sunda sekedar untuk pembelajaran. Berbagai tema kami sampaikan dalam artikel ini. dan kami sampaikan dalam beberapa halaman. Silahkan anda pilih sesuai kebutuhan.

Beberapa topik pidato sunda diantaranya tentang pidato bahasa sunda tentang ahlak remaja, perpisahan sekolah, kebudayaan, narkoba, lingkungan, Agama islam, agustusan, pernikahan, acara syukuran, dan mungkin saja ada yang lucu, karena lucu itu relatif dari segi apa.

Anda perlu menyempurnakan pidato bahasa sunda ini, jika mau digunakan untuk pidato di hadapan banyak orang, karena kumpulan pidato ini kami kumpulkan dari beberapa yang memang sudah pernah dipakai. jadi silahkan ubah dan pilih sesuai topik materi yang kamu cari.

Pidato Bahasa Sunda Tentang Perpisahan Sekolah Kelas 6 SD, 9 SMP, 12 SMA.

Pidato Bahasa Sunda Tentang Perpisahan Kelas 6

Assalamualaikum wr. Wb

Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu

Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin.

Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas genep.

Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilaf abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal. Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu halpositif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin.

Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah SWT.

Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

Pidato Bahasa Sunda Tentang Perpisahan

Assalamu’alaikum wr. wb.

Ibu kapala sakola anu ku sim kuring dipirhormat, bapak ibu guru sareng staf TU anu sami kusimkuring dipihormat, paratamu anu kusimkuring dipihormat, oge teu hilap ka rerencangan anu ku simkuring dipikadeudeuh.

Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah Illahi Robbi. Alhamdulillah wasyukurilah, Laillahhailallah, Subhanallah dina danget ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni acara Paturay Tineung, wireh sim kuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami tilu taun.

Mungguh ari waktu asa nyeak pisan sajorelat. Asa kamari keneh sim kuring saparakanca munggaran lebet ka ieu sakola, ayeuna tos kedah paturay deui. Sim kuring saparakanca kedah miang deui neraskeun sakola, ngahontal harepan sareng cita-cita.

Kantenan wae salami tilu taun diajar di ieu sakola, seueur pisan anu bakal janten panineungan. Di dieu, di sakola urang nu genah pikabetaheun, sim kuring saparakanca diajar neangan elmu. Tangtos bae eta sadayana bakal janten panineungan nu moal kahihilapkeun.

Elmu pangaweruhna anu didugikeun Bapa kalih Ibu Guru ka sim kuring saparakanca tangtos bakal nyerep dina angen, janten obor nu nyaangan jalan sorangeun. Pamugi elmu nu katampi sing janten mangpaat kanggo abdi saparakanca. Saterasna pirang-pirang kasaean Bapa kalih Ibu, sim kuring saparakanca teu tiasa males eta kasaean, mung tiasa ngedalkeun du’a, pamugi rupining elmu sareng katiasa anu parantos dipaparinkeun, kenging ganjaran anu mangtikel-tikel ti Allah SWT Amin.

Teu hilap simkuring bade nyuhunkeun dihapunten ka bapa miwah ibu tina sadaya kalepatan – kalepatan simkuring sareng sadaya rerencangan rumaos seueur kalepetan anu ngajengkelkeun ka ibu miwah bapa, mudah-mudahan bae bapa sareng ibu luntur kalbu wening leah manah tiasa ngahapunten. Pamungkas, neda pidua ti sadayana, pamugi sim kuring saparakanca nu lulus taun ieu sing tiasa neraskeun tolabul elmu. Lungsur-langsar teu aya halangan-harungan, nyukcruk elmu di tingkat nu langkung luhur. Rupina sakitu nu kapihatur.

Bilih aya basa nu kirang merenah, kecap nu kirang larap, bilih aya kalimah nu teu raos kana anah, neda hapuntenna Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr. wb.

Page 2 Pidato Bahasa Sunda Menyambut Bulan Ramadhan Hikmah Puasa

Kata Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *